Všeobecné podmínky

Ubytovací řád, platební, obchodní a storno podmínky 
(dále též „ubytovací řád“, či „podmínky“) 


1. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem ubytovacího 
zařízení, kterým je Successful Investments s.r.o. provozovatel MyAlbania (dále jen ubytovatel nebo 
MyAlbania) se řídí ustanovením těchto podmínek, smlouvou o ubytování, a z.č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ“). Ujednání obsažené ve smlouvě o ubytování mají přednost před 
těmito podmínkami.

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a zákazníkem vzniká na základě odeslané objednávky učiněné zejména 
prostřednictvím objednávkového formuláře na www.myalbania.cz, zákazníkem vyplněné, odeslané přes 
rezervační systém Bookio. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto 
podmínek, zejména s cenou, platebními a storno podmínkami ubytování a tyto podmínky akceptuje. Za 
smluvní závazky dalších osob ve skupině, pro kterou se objednávka činí, odpovídá (ručí dle § 2018 NOZ) 
zákazník, který tuto objednávku odeslal /kontaktní osoba/.

Platí, že písemná forma je zachována i v případě, že jednotlivé úkony jsou činěny elektronicky, zejména 
prostřednictvím webu ubytovatele a elektronické pošty (emailu). 


Úhrada za pobyt

Při objednání ubytovacích služeb se platí celá částka za pobyt najednou, a to do maximálně 3 dnů od učinění 
objednávky. Platby je možno provádět bezhotovostně nebo v hotovosti. Přesný termín platby, číslo účtu a 
variabilní symbol platby je uveden v "Potvrzení objednávky - výzva k zaplacení", které je zákazníkovi zasláno 
v rámci potvrzení objednávky.

Storno podmínky (odstupné dle §1992 NOZ)

Zákazník má právo od potvrzené objednávky odstoupit bez storno poplatků výhradně v případě, že tak 
učiní nejpozději do 60 dnů před objednaným termínem pobytu. Odstoupení musí být uskutečněno 
výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky na email ubytovatele: rezervace@myalbania.cz

Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen zaplatit storno poplatky 
(odstupné) ve výši:

bez storno poplatku při odstoupení ve lhůtě 60 a více dní před sjednaným nástupem k ubytování 
50% z celkové ceny ubytovacích služeb při odstoupení od objednávky 59 – 30 dnů před sjednaným 
nástupem k ubytování

75% z celkové ceny ubytovacích služeb při odstoupení od objednávky 29 – 14 dnů před sjednaným 
nástupem k ubytování 

98% z celkové ceny ubytovacích služeb při odstoupení od objednávky 13 – 0 dnů před sjednaným 
nástupem k ubytování.

Zákazník bere na vědomí, že výše storno poplatků je dána povahou nabízených služeb a odráží náklady ubytovatele na obsazení ubytovacího zařízení.

Ubytovaný bere na vědomí, že Ubytovatel poskytuje Ubytovanému a osobám, které s ním sdílí ubytovací 
objekt pouze a jenom za účelem ubytování, a to bez ohledu na to, zda Ubytovaný využije ubytovací 
objekt k pořádání různých vlastních nebo cizích oslav, a to zejména, avšak nikoliv výlučně, k pořádání 
svatby, pohřbu, teambuildingu, narozenin, státních či jiných svátků, školení, konferencí apod. Ubytovatel 
má nárok na úhradu za ubytování, a to bez ohledu na to, zda výše uvedené aktivity z důvodu na straně 
Ubytovaného nebudou realizovány, nebude-li mezi Stranami dohodnuto jinak.

UBYTOVATEL DOPORUČUJE ZÁKAZNÍKOVI SJEDNAT POJIŠTĚNÍ PROTI STORNU UBYTOVACÍCH SLUŽEB 
(např. úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se 
zrušením cesty).

Storno poplatek je zákazník povinen uhradit i v případě, že se zákazník nezúčastní pobytu v důsledku jím 
udaných nesprávných údajů na objednávce. Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje 
za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

V případě, kdy zákazníkovi vznikne nárok na vrácení zaplacené zálohy na cenu pobytu, zavazuje se 
ubytovatel tuto uhradit do 30 dnů od přijetí písemného storna. Ubytovatel není v prodlení s úhradou 
zálohy do doby, než mu bude oznámeno číslo účtu zákazníka, na který má být záloha vrácena.

Ubytovatel má právo objednaný pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným 
okolnostem (např. vyšší moc, živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné 
řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě může pronajímatel zákazníkovi nabídnout ubytování v 
jiném svém objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená částka na 
cenu pobytu. Zákazník není oprávněn požadovat žádné další náhrady.

Ubytovatel může požadovat zaplacení storno poplatku i v případě závažných důvodů na straně 
zákazníka. Ubytovatel pro tento účel doporučuje sjednat individuální pojištění proti storno 
poplatkům. Ubytovatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a 
obchodů v okolí ubytovacího zařízení, avizovaných na jeho webových stránkách.

Kauce a reklamace

Ubytovatel je oprávněn vybrat od zákazníka/ubytovaného na počátku zahájení pobytu kauci. Účelem 
kauce je zajištění náhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a 
vybavení, nebo v důsledku nedodržení tohoto ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu 
zákazníkem/ubytovaným po ukončení pobytu bez zjevných poškození ubytovatel kauci v den ukončení 
pobytu vrátí v plné výši. Kauce je stanovena na částku 2 500,- Kč/ 100 EUR.

Zákazník/ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto uhradit na místě v 
hotovosti, pokud přesahuje výše škody poskytnutou kauci. Po uhrazení škody má zákazník právo si od 
ubytovatele vyžádat písemné potvrzení o úhradě. V případě, že se na ubytovacím zařízení vyskytnou vady, je zákazník/ubytovaný povinen ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je případně tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit, a to pokud možno ihned. Pokud nedojde k okamžitému odstranění vady, zákazník/ubytovaný s ubytovatelem sepíšou zápis, který bude obsahovat popis vady, náklad na její odstranění a kdo ji způsobil. Bez tohoto zápisu nebude reklamace vady uznána. Reklamaci je zákazník/ubytovaný oprávněn uplatnit nejpozději do ukončení pobytu. K později uplatněným nárokům se nepřihlíží, přičemž platí, že se 
zákazník/ubytovaný po ukončení pobytu nároku z vad výslovně vzdal, pokud je neuplatnil dříve. 
V zájmu úspory energie a ohleduplnosti k přírodnímu prostředí zákazník bere na vědomí, že v zimním 
období nemá větrat dlouhodobě, zejména za účelem snížení teploty v pokoji, při odchodu z objektu má 
zhasnout a vypnout veškeré elektrické zařízení a zavřít okna. 

Pobyt se psem

Pes může v pronajatém objektu pobývat výhradně po předchozím odsouhlasení ubytovatele. Zákazník je 
povinen do objednávky pobytu uvést, zda bude společně s ním v ubytovaném objektu pobývat i pes. 
Souhlas ubytovatele je možný pro malá plemena. Není dovoleno ponechávat zvířata samotné a bez dozoru.
Zákazník souhlasí s cenou za noc 500,-Kč/pes. Tuto částku je ubytovatel oprávněn vyúčtovat před nástupem 
k pobytu. Zákazník nese veškerou odpovědnost za nezávadný zdravotní stav zvířete a za případnou škodu, které 
toto zvíře způsobí. Zákazník/ubytovaný je povinen užívat vodítka a náhubku psa všude tam, kde to 
situace vyžaduje. Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku zákazníka/ubytovaného.

Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla 
zákazníkům/ubytovaným. V případě jakéhokoliv poškození zařízení v pronajatém objektu zvířetem je zákazník/ubytovaný povinen zaplatit škodu v plné výši. Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a zákazník/ubytovaný, který zvířeti pobyt v ubytovacím zařízení umožnil.

Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno 
zákazníkovi/ubytovanému v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor 
znečištěný zvířetem částka až ve výši 1 500,- Kč.

Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé náklady za čištění, jež budou převyšovat výše 
uvedenou částku, a to v plné výši. Ubytovatel si také vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových 
lůžkovin, jež byly použity pro odpočinek zvířat. Tyto lůžkoviny budou zákazníkovi/ubytovanému 
vyúčtovány v plné výši. Pobyt se zvířetem musí být zákazníkem/ubytovaným vykonáván tak, aby nedošlo k ohrožení ubytovatele ani třetích osob. Kontrola musí být umožněna pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. ubytovateli, MyAlbania
jakožto provozovateli ubytovacích objektů, souhlas ke shromažďování, uschovávání a zpracování osobních a 
citlivých údajů v rozsahu této objednávky a smlouvy o ubytování, tj. jména, příjmení, telefonního čísla, 
adres a emailů, a to zejména pro účely poskytování služeb a nabízených produktů.

Ubytovací řád

Zákazník/ubytovaný je při nástupu k ubytování povinen vyplnit ubytovací lístek a ubytovateli předat 
seznam osob, které budou ubytovací zařízení užívat společně s ubytovatelem. Podle vyplněných údajů 
ubytovatel zákazníka/ubytovaného zaeviduje.

V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za 
škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá a zákazník/ubytovaný se 
těchto nároků vůči ubytovateli výslovně vzdává.

Zákazník/ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu k ubytování nejdříve v 16:00 hodin.
Zákazník/ubytovaný je povinen dodržet čas ukončení pobytu do 10:00 hodin, pokud není s ubytovatelem 
dohodnuto jinak. Neučiní-li tak zákazník/ubytovaný ve stanovené lhůtě, je ubytovatel oprávněn účtovat 
pobyt i za následující den.  Za ubytování a služby s ním spojené je zákazník/ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli cenu na začátku pobytu, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo a ručníky, které však zákazník/ubytovaný nesmí z ubytování odnést. V případě ztráty můžou být zákazníkovi účtovány náklady na opětovné pořízení. 
Zákazník/ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další 
prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi/ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu  způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Zákazník/ubytovaný je povinen v celém pronajatém objektu udržovat pořádek, včetně teras, balkónů. Při nástupu k ubytování je a zákazník/ubytovaný povinen se přesvědčit, zda je ubytovací objekt řádně vybaven a nepoškozen. V případě závady je povinen ihned vyrozumět ubytovatele. 
Zákazník/ubytovaný jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně, a v těchto prostorách 
nesmí zákazník/ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny, zejména pak stavební či 
jiné úpravy. Zákazníkovi/Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků uvnitř ubytovacího objektu. Zákazník/ubytovaný je povinen při ukončení ubytování zanechat objekt v řádném a uklizeném stavu. V případně nadměrného nepořádku bude zákazníkovi/ubytovanému účtovaná částka 1000 Kč za úklid. Tuto částku je ubytovatel oprávněn započítat vůči uhrazené kauci. Veškeré návštěvy či ubytování dalších osob musí Zákazník/Ubytovaný nahlásit Ubytovateli.Zákazník/ubytovaný není oprávněn v pronajatém objektu užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů, apod.). 
V ubytovacím zařízení je přísný zákaz užívání jakýchkoliv zákonem nedovolených či zakázaných 
omamných a psychotropních látek.

Zákazník/ubytovaný je povinen při odchodu z ubytovacího zařízení uzavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a objekt uzamknout. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokojích a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.

Zákazník/ubytovaný nese odpovědnost za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby 
ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody nahlásit, uhradit a jejich výši si nechat potvrdit. 
Zákazník/ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat 
pořádek a čistotu, případně uklízet po zvířatech a zachovávat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 
hod.

Zákazník/ubytovaný může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených - vyznačené 
ohniště, teplovodní kotel (je-li součástí objektu) či krb. Po odchodu od ohniště, krbu nebo kotle je 
zákazník/ubytovaný povinen řádně uhasit oheň a zabezpečit, aby nevzniklo nebezpečí požáru. Sjednává 
se zákaz odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa.

Uvnitř ubytovacího objektu je kouření zakázáno.

V době ubytování zákazníka/ubytovaného se může ubytovatel přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku 
a tento je užíván v souladu s těmito podmínkami a smlouvou o ubytování. 
Zákazník/ubytovaný může ukončit pobyt před uplynutím dohodnuté doby ubytování, avšak bez 
jakéhokoli nároku na finanční protiplnění. 
Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby ubytování smlouvu o ubytování vypovědět bez 
výpovědní doby, jestliže zákazník/ubytovaný v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré 
mravy, noční klid, nebo jinak porušil či porušuje ustanovení těchto podmínek. 
V pronajatém objektu je zakázáno používání jakékoli pyrotechniky mimo 31.12. (Silvestr) příslušného 
roku. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá výhradně Ubytovatel. 
Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a pochopil je, že s těmito 
podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat. 

V případě, že zákazník a ubytovaný není tatáž osoba, je zákazník povinen ubytovaného poučit o všech 
právech a povinnostech z těchto podmínek vyplývajících. Zákazník odpovídá za to, že ubytovaný bude 
dodržovat tyto podmínky po dobu pobytu. Zákazník odpovídá za případnou škodu způsobenou 
ubytovaným společně a nerozdílně.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 01.06.2022 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu 
zákazníkem či odesláním elektronické rezervace/objednávky z internetových stránek www.myalbania.cz