Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S 
OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ Successful Investments s.r.o. (provozovatel MyAlbania)
ÚVODNÍ INFORMACE
Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o 
zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů 
v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s 
osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem 
č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V 
souladu s ustanovením čl. 13 a následujícího GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme 
následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době 
zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.


1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Successful Investments s.r.o. (provozovatel
MyAlbania), se sídlem Křižíkova 180/28, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03957781, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 240074 (dále 
„Správce“ nebo „MyAlbania“).
Na MyAlbania se můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu office@myalbania.cz nebo písemně
na adresu sídla společnosti Successful Investments s.r.o., Křižíkova 180/28, Karlín, 186 00 Praha 8. 


2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, 
jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a 
také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše 
služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.
Jestliže nám píšete přes on-line chat na Facebooku, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a 
využíváme je pouze za účelem vyřízení Vašich dotazů, připomínek, nebo námětů. Veškerá tato 
komunikace je u nás vedena jako anonymní.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
a) Základní identifikační údaje
Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy/rezervace, kterou s MyAlbania 
uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, 
obec, PSČ, země pobytu), číslo OP, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód 
vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo).
b) Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří zejména kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, 
telefon.
c) Fakturační údaje
Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.
d) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce s Vámi.
e) Fotografie a videozáznamy
V případě, že k tomu zákazník vysloví předchozí výslovný souhlas, je MyAlbania oprávněna z jeho 
pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je 
použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. Obdobně je tomu tak, pokud zákazník 
předá MyAlbania vlastní fotografie a videozáznamy.
f) Informace o vašem chování na webu
Pokud navštívíte náš web, tak do vašeho zařízení ukládáme, a následně z něj čteme malé soubory, 
které se nazývají cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem 
internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit 
vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek od otevření vašeho webového prohlížeče až 
do uzavření. Ve chvíli, kdy okno internetového prohlížeče zavřete, tak se tyto cookies vymažou. Jiné 
zůstávají v zařízení po nastavenou dobu, a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, 
která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což 
jsou malé obrázky, které mají téměř totožnou funkci jako cookies. Oproti cookies jsou pixelové 
značky pevnou součástí webových stránek. Cookies (též web beacons) do vašeho zařízení nejen 
ukládáme, ale také čteme ty cookies (web beacons), které do vašeho zařízení uložil náš web.
g) Hodnotící údaje
Jde zpravidla o údaje a informace získané od Vás, které uvedete při hodnocení Vámi čerpaných 
služeb.


3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
3.1. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT BEZ NUTNOSTI VAŠEHO SOUHLASU (ZÁKONNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ)
a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o 
uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V 
takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný;
pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování 
rezervace služeb poskytovaných MyAlbania, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo
pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění.
Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V 
případě rezervace a zprostředkování prodeje letenek standardních leteckých dopravců rovněž 
kontaktní údaje e-mail a telefonní číslo za účelem kontaktování cestujícího v případě 
zrušení/zpoždění letu, změn letového řádu apod.
Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení 
opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a 
jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi 
MyAlbania jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit 
splnění z ní vyplývajících práv a povinností. V případě neposkytnutí kontaktních údajů při rezervaci a 
zprostředkování prodeje letenek standardních leteckých dopravců smlouva může být uzavřena, avšak 
cestující neobdrží potřebné aktuální informace k zakoupenému letu v případě jeho zrušení/zpoždění, 
změny letového řádu apod.
b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti
Po ukončení Vaší smlouvy MyAlbania uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě/ 
rezervaci za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely 
stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, 
předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.
c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce
Po ukončení Vaší smlouvy je MyAlbania oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném 
rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti MyAlbania
jako správce je:
informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty společnosti MyAlbania (Successful Investments 
s.r.o.), tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a to v rozsahu titul, jméno a 
příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše 
osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. 
kontaktních a fakturačních údajů.
cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou 
zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Ostatní cookies (např. pro cílení reklamy) 
jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu / nastavení internetového prohlížeče. Webové 
stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Získávat 
od Vás informace o hodnocení Vámi čerpaných služeb, zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami, 
tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb a vytváření 
nezávislé recenze námi poskytovaných služeb na našich webových stránkách. Pro tento účel tak 
zpracováváme Vaše údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení a kontaktní údaje.
3.2. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT S VAŠÍM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM
a) Zpracování osobních údajů pro účely marketingu
Pokud jste nebyl/a zákazníkem MyAlbania, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud 
k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti 
spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností 
MyAlbania, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů, a to zejména formou e-mailových zpráv, 
zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední 
řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.
Za tímto účelem MyAlbania zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, 
příjmení, bydliště, kontaktní údaje dle odstavce 2.
MyAlbania, pokud zákazník vysloví předem výslovný souhlas pořizovat během pobytu a čerpání 
služeb fotografie a videozáznamy, nebo pokud poskytne takové fotografie a záznamy MyAlbania, 
zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak 
v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných MyAlbania v hmotné podobě, tak na 
webových stránkách MyAlbania a Facebooku.
Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i souhlas k pořizování a používání 
fotografií a videozáznamů z čerpání služeb k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení je zcela 
dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou 
zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných MyAlbania, šířeny obchodní sdělení a ani 
nebudeme pořizovat a využívat Vaše fotografie a videozáznamy během čerpání služeb v rámci 
propagačních materiálů a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách a Facebooku.
Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a 
videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na 
kontaktech uvedených v odstavci 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH 
tohoto dokumentu.
3.3. NAHRÁVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ
S Vaším předchozím výslovným souhlasem můžeme nahrávat telefonické hovory a zpracovávat 
nahrávky telefonických hovorů, zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny 
smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, 
uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním Vašich telefonických hovorů 
vyslovujete souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že Váš hovor bude nahráván. 
Pokud si nepřejete být nahráváni, tak, prosíme, po oznámení, že bude Váš hovor nahráván, zavěste a 
využijte jiný z komunikačních kanálů.
3.4. COOKIES PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Některé cookies (web beacons), do vašeho zařízení ukládá přímo náš web, a pomáhají nám:
identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu, a zároveň při opětovných 
návštěvách, např. abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení, a nežádat 
vás opětovně o e-mail a heslo, nebo abychom měli uloženo, kterou z verzí našeho webu Vám máme 
zobrazit, pokud náš web nabízí v danou chvíli více variant;
se zajištěním bezpečnosti, např. abychom zjistili, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu 
a nejedná místo vás;
evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;
zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud jsme ve fázi, kdy testujeme nové funkcionality;
sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytváření statistik a přehledů, a 
měření účinnosti reklam;
zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v 
určitém průzkumu.
Takové druhy cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Pokud 
ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webové stránky nemusí fungovat správně, a my 
Vám nemusíme být schopní poskytovat všechny naše produkty a služby.
Dále do Vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, např. Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již 
prohlédli, a zároveň Vám zobrazovat další nabídky na míru na našem webu;
ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu, a na dalších webových stránkách;
pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných 
webových stránkách, než je náš web;
k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění 
funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou 
prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto 
sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web;
umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít.


4. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. U cookies zpracováváme 
do doby výmazu cookies uživatelem.
a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.
Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením 
příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně 
nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, 
budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro 
plnění právních povinností a oprávněných zájmů MyAlbania.
Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a 
uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či 
zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání 
veškerých závazků plynoucích či souvisejících s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje 
v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění 
právních povinností a oprávněných zájmů MyAlbania po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování 
Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále 
pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.
b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely evidence zákazníků ve 
věrnostním programu, čerpání výhod členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se 
službami MyAlbania zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v klubu do Vašeho
oznámení, že již nechcete být členem klubu a že svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k 
tomuto účelu odvoláváte.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, 
zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho 
souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.
Pokud jste udělili souhlas s nahráváním telefonických hovorů na naší zákaznické lince, tak tyto 
nahrávky hovorů uchováváme po dobu nezbytně nutnou nejdéle však tři měsíce po ukončení 
objednávky či čerpání služeb, pokud jste s MyAlbania uzavřeli smlouvu. Pokud jste s MyAlbania
smlouvu neuzavřeli, tak nahrávky hovorů uchováváme po dobu tří měsíců od jejich uskutečnění.


5. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje získáváme
a) přímo od Vás (zákazníka), tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě, k provedení opatření 
před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;
b) od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení 
k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové 
smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným 
konkrétně uvedeným účelům;
c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční 
rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).


6. JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY, KDE JE NUTNÝ 
SOUHLAS
Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním programu a 
čerpání výhod vyplývajících z členství a za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami 
MyAlbania, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření 
obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů 
během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To 
znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému 
rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.
Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat?
Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a 
adresu.
Uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání 
souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.
Jak souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat?
Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely evidence ve věrnostním programu a 
čerpání výhod vyplývajících z členství a pro účely průzkumu spokojenost zákazníků se službami 
MyAlbania, rovněž i souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu či šíření 
obchodních sdělení lze odvolat:
Písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti Successful Investments s.r.o. nebo e-mailem 
na adrese office@myalbania.cz nebo na kterékoliv provozovně společnosti Successful Investments 
s.r.o. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu pro 
elektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet MyAlbania odmítnout souhlas s využitím 
Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v 
obdrženém obchodním sdělení MyAlbania dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.
Jak odmítnout používání souborů cookies?
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů 
soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho 
webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na 
oficiálních webových stránkách svého prohlížeče (například Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Android, Opera, Edge, Safari).


7. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, ANIŽ BYSTE S NÁMI UZAVŘELI SMLOUVU / REZERVACI
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. 
Jde o případy, kdy smlouvu s MyAlbania uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch 
dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na 
smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech 
jsou Vaše osobní údaje MyAlbania zpracovávány v rozsahu dle za účelem splnění smlouvy a k účelům, 
kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.


8. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické 
formě v informačních systémech MyAlbania, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje 
jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci MyAlbania a pověřenými zpracovateli. Před předáním
Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující 
zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v 
souladu s právními předpisy dodržovány v MyAlbania.


9. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup MyAlbania jako 
správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich 
osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci MyAlbania, 
zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet 
MyAlbania, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých 
poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).


10. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje zpracovávané MyAlbania pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy 
při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro 
splnění smlouvy, jsou vedle smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům 
poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také
a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, 
průvodcům apod., zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, 
datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, 
telefon);
b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí, a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů 
vč. příslušných dokladů;
c) příslušným úřadům jednotlivých zemí pro zajištění svateb v zahraničí, a to v rozsahu dle požadavků 
takových úřadů vč. příslušných dokladů.
d) Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí 
na jiných webových stránkách, než je náš web, předáváme také informace o Vašem chovaní na webu 
reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. 
Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete níže.
Přehled reklamních nástrojů a sociálních sítí:
Seznam.cz, a.s.,
Google Ireland Limited
Facebook Ireland Limited
Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou 
nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne MyAlbania informace o 
tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o 
vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.


11. POUČENÍ O TOM, JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ
Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou 
samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
PRÁVO NA INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i 
pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, 
příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích 
zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na 
Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází 
k automatizovanému rozhodování a profilování.
PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte 
právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních 
údajů, které jsou zpracovávány (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (iv) 
plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá 
ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních 
údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat 
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o 
tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix) informace a záruky v případě 
předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí 
kopií zpracovávaných osobních údajů.
PRÁVO NA OPRAVU
Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? 
Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.
PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT)
V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. 
Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť MyAlbania má právní 
povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Máte právo, abyste MyAlbania omezil/a zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte 
přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich 
osobních údajů; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz 
osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) MyAlbania již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro 
účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) jste 
vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda 
oprávněné důvody MyAlbania převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Máte právo získat své osobní údaje, které MyAlbania zpracovává, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je 
zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se 
zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému 
správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom 
nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s 
ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se 
prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete 
dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.
PRÁVO PODAT PODNĚT ČI STÍŽNOST NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na 
dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.


12. KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti 
Successful Investments s.r.o., a to písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem na adrese 
office@myalbania.cz.
Veškerá sdělení, vyjádření a žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by 
však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně 
opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k 
Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní 
náklady.
Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajícím se 
zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce 
od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak 
i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v 
návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na prodloužení uvedené lhůty k vyřízení Vaší 
žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme 
informovat.


13. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Pokud máte k této informační povinnosti Successful Investments s.r.o. jakékoli dotazy, neváhejte se 
na nás obrátit, a to na adrese sídla společnosti Successful Investments s.r.o. nebo e-mailem na adrese 
office@myalbania.cz
Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s 
ochranou osobních údajů zákazníků Successful Investments s.r.o. je průběžně aktualizován, aby byl 
zajištěn soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Společnost MyAlbania


Dne 01.06.2022